24 މާޗް 2017 , ހުކުރު

އިންސާފުގެ ކުނޑިފަށެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ކުށެއް ނޯންނާނެ- ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް ނޯންނާނެ: ޤާސިމް

ވިލާ ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިމެދު ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އިންސާފުގެ ކުނޑިފަށެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީގެ އެއްވެސް ކުށެއް އަދި ދައުލަތަށް ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ލާރިއެއްވެސް ނުއޮންނާނެ…