28 ފެބްރުއަރީ 2017 , އަންގާރަ

ރާއްޖޭގަ އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކުރިއަރުވަނީ އިންސާނުން ތަރައްޤީކޮށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން: ޑރ. ޢާޞިމް

ރާއްޖޭގައި އިންސާނީ ހައްޤުތައް ކުރިއަރުވަނީ އިންސާނުން ތަރައްޤީކޮށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން ކަމަށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޑރ. މުޙައްމަދު ޢާޞިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޖެނީވާގައި މިއަދު ކުރިއަށް ގެންދިއަ އދގެ އިންސާނީ ހައްޤުތަކާއިބެހޭ…