އިޢުލާން

ރެޑް ފައިން ކަރޕެންޓްރީ (ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު)

1 month ago

މިކަރޕެންޓްރީ އަށް ތިރީގައިވާ މަގާމުތަކަށް މީހުން ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ.

މަގާމް: ކާޕެންޓަރ
ބޭނުންވާ އަދަދު: 5

މަގާމް: މަސައްކަތު
ބޭނުންވާ އަދަދު:…

ސްޓެޓިކް އީކޯޓްރިސިޓީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (އެންގުމެއް)

1 month 2 weeks ago

އެންގުމެއް

ސްޓެޓިކް އީކޯޓްރިސިޓީ ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް އަޅުގަޑުމެންނާއި ވަނީ ހަވާލު ކުރެވިފައެވެ. ވީމާ މިދެންނެވި…

އެސްޓީއޯ (އިޢުލާން)

1 month 3 weeks ago

އިޢުލާން: 60ADM/2017/59‍-

އެސް.ޓީ.އޯ ގައި ހިންގާ އެކިއެކި ހަރަކާތްތަކަށް 1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޭޓަރިންގ ސާރވިސް ދޭނެ ފަރާތެއްހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ،…

ޓީޓައިމްސް އިންވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

2 months ago

ޓީޓައިމްސް އިންވެސްޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (2016/ 0199-C) ގެ ހިއްސާދާރުން އެކުންފުނި އުވާލުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ އަޅުގަނޑާ, ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މި ކުންފުންޏާމެދު އެއްވެސް…

ޓޫ ޕްރިންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

2 months, 1 week ago

އިޢްލާން

ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ

ޓޫ ޕްރިންސް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015/ 0749-C) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 12 ޖެނުއަރީ 2017 ވަނަދުވަހު…

ގްލައިވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

2 months, 1 week ago

އިޢްލާން

ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ

ގްލައިވީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2014/ 0108-C) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 18 ޑިސެމްބަު 2016 ވަނަދުވަހު…

ބީޗް އެންޑް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ)

2 months, 1 week ago

އިޢްލާން

ކުންފުނި އުވާލުމާބެހޭ
ބީޗް އެންޑް ބްލޫ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015/ 0749-C) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 12 ޖެނުއަރީ 2017 ވަނަދުވަހު ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުންގެ…

ޒީރޯ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ޕވޓ ލޓޑ (އިޢްލާން)

2 months 2 weeks ago

ކުންފުނި އުވާލުމާ ބެހޭ

ޒީރޯ ޑިގްރީ ސެލްސިއަސް ޕވޓ ލޓޑ (ރަޖިސްޓްރީ ނަންބަރ 2015/ 0479 ‍‍ސީ) ކުންފުނި އުވާލުމަށް 2016 ޑިސެމްބަރ 01 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޑިރެކްޓަރުން ގެ…

މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ (އިއުލާން)

3 months 2 weeks ago

އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)138-AS2/138/2017/2)

ވެށިފަހި މާލެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ދައުލަތަށް މިލްކުވެފައިވާ ބިންތައް ވިއްކުމާބެހޭ އުސޫލުގެ ދަށުން އަންނަނިވި ބިންތައް ގަތުމަށް…

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީ (އިއުލާން)

3 months 2 weeks ago

އިޢުލާން ނަންބަރު: 170-SA/I/2017/01

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ ސެމިސްޓަރގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީއާއި ދަ ގްލޯބަލް ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް…

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް އެންޑް ޓްރެޜަރީ (އިޢުލާން)

4 months, 1 week ago

ނަންބަރު: (IUL)13-K1/13/2016/227 ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު މާލޭ އިންޑަސްޓްރްރިއަލް ވިލެޖުގައި ލޮޖިސްޓިކްސް ބިލްޑިންގ ތަރައްޤީކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު 1. މިނިސްޓްރީ އޮފް ހައުސިންގ…

ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ މަރުކަޒު (އިޢުލާން)

4 months, 1 week ago

އިޢުލާން

މަރުކަޒުގައި ކުލަ ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

ކީރިތި ޤުރްއާނާބެހޭ މަރުކަޒުގައި ކުލަ ލައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ،…

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް (އިޢުލާން )

4 months, 1 week ago

އިޢުލާން: 171-H3(PU)/IUL/2016/184

އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

ހއ.ކެލާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށާއި، އެކިއެކި ކުށުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުުންގެ…

ފުވައްމުލަކު ދަޑިމަގު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ (އިޢުލާން)

4 months 2 weeks ago

އިޢުލާން ނަންބަރު: IUL)439-CO/439/2016/85)

ދަޑިމަގު ކައުންސިލުން ކުއްޔަށް ދޫކޮށްފައިވާ ބިމުގެ (މަނާމް ކާޕެންޓްރީ ހިންގާ ތަނުގެ) އެގްރީމަންޓުގެ މުއްދަތު 1 ޖަނަވަރީ 2017…

ފެމިލީ ކޯޓް (އިޢުލާން)

4 months 2 weeks ago

ނަންބަރު: 146-A1/2016/253

2017 ވަނަ އަހަރު އާންމުކޮށް ކައިވެނިކޮށްނުދެވޭ ދުވަސްތައް:

1) ހުރިހާ ހޮނިހިރު ދުވަސްތައް

2) 25 މޭ 2017 އިން 27 މޭ 2017 އަށް (ރަމަޟާންމަހުގެ…

 1 2 3 >  Last ›