ޚަބަރު

ސައކަލް ކަހާލައިގެން ވެށްޓި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެ

02 hours 37 mins ago

ލ. އަތޮޅު އިސްދޫ ކަލައިދޫ ގުޅުވައިޑޭ ބޮޑު މަގުގައި ސައިކަލް ކަހާލައިގެން ވެށްޓި ޒުވާނަކު މަރުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ ނިޔާވީ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގައި ފަރުވާ ދެމުން ގެންދަނިކޮށެވެ.…

ތަރައްޤީ ބޭނުންނަމަ ސަރުކާރު ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓުދޭން ބުނުމަކީ ކޮރަޕްޝަނާ ރިޝްވަތެއް ނޫންތޯ: ޑރ. ހުސައިން

02 hours 54 mins ago

ރާއްޖެ ތަރައްޤީކުރަން ބޭނުންނަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ވޯޓު ދޭން ބުނުމަކީ ހުށަހެޅޭ ރިޝްވަތެއް ނޫންކަމާއިމެދު ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ…

ތުލުސްދޫގައި ފުޓްބޯޅަ ކުޅެންހުރި ޒުވާނަކު މަރުވެގެން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެ

02 hours 56 mins ago

މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ފުޓްބޯޅަ ކުޅެންހުރި ޒުވާނަކު މަރުވެގެން ދަނޑުމައްޗަށް ވެއްޓިއްޖެއެވެ.

ތުލުސްދޫއިން ވާހަކަދެއްކި މީހަކުބުނީ ޢުމުރުން 28 އަހަރުގެ ހުސައިން…

އެމްއާރްސީ ގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ ބާއްވައިފި

05 hours 56 mins ago

މޯލްޑިވްސް ރެޑް ކްރެސެންޓް (އެމްއާރްސީ) ގެ ނުވަވަނަ އަހަރީ އާއްމު ޖަލްސާ މިއަދު ޗަމްޕާ ސެންޓްރަލް ހޮޓެލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ.

މިބައްދަލުވުމުގައި 2016 ވަނަ އަހަރުގެ…

ބޭނުމަކީ ޤާސިމް އިބްރާހީމް މިނިވަންކުރުމަށް ރައްޔިތުން ގޮވާއަޑު ވީހައި ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އިއްވުން: ޝިހާމްބެ

16 hours 54 mins ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރަހީމްއަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުން ގެންދާ އަނިޔާތައް ވަގުތުން ހުއްޓައި އެމަނިކުފާނު މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން…

މި ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެތެރެއާ މާލެއެއް ނޯންނާނެ: ރައީސް ޔާމީން

07 hours 7 mins ago

މި ސަރުކާރުގައި ރާއްޖެތެރެއާ މާލެއެއް ނޯންނާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢަބްދުﷲ ޔާމީން ޢަބްދުލްޤައްޔޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިހެން ވިދާޅުވީ…

ޖެން ވައި އާޓް ފެސްޓިވަލްގެ ނަމުގައި ކުރެހުމުގެ މައުރަޒެއް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފި

08 hours 14 mins ago

ޖެން ވައި އާޓް ފެސްޓިވަލްގެ ނަމުގައި ކުރެހުމުގެ މައުރަޒެއް ރާއްޖޭގައި ފަށައިފިއެވެ.

ޖެން ހޮޓެލް ހުންނަ ހުރިހާ ސިޓީތަކެއްގައިވެސް ކުރިޔަށްގެންދާ މި ފެސްޓިވަލަކީ…

މުއައްސަސާތައް އުފެދުނު ނަމަވެސް ޒިންމާ އުފުލަންޖެހެނީ ސަރުކާރަށް- ރައީސް ޔާމީން

08 hours 22 mins ago

ޤާނޫނަށް ގެނެވޭ ބަދަލުތަކާއިއެކު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ތަފާތު މުއައްސަސާތައް އުފެދުނު ނަމަވެސް ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުރިހާ ޒިންމާތަކެއް އުފުލަންޖެހޭ ފަރާތަކީ…

ހުޅުމާލޭ މާރުކޭޓުން ބަންގާޅީން ހުސްކުރުމުން މާރުކޭޓްވެސް ހުސްވުމަކަށް!

08 hours 22 mins ago

ރާއްޖޭގައި ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން ހުސްކުރުމަށް ކުރަމުން ގެންދާ މަސައްކަތްތކުގެ ތެރެއިން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ހުޅުމާލޭ މާރުކޭޓުގައި މަސައްކަތްކުރާ…

ޤާސިމް އިބްރާހީމް މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ޕެޓިޝަނެއްގައި ސޮއިކުރަން ފަށައިފި

09 hours 30 mins ago

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ޤާސިމް އިބްރާހީމް މިނިވަން ކުރަން ކުރެވެންހުރި މަސައްކަތްތައް ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަޞީޙަށް ހުށަހަޅުމަށް…

ނަޑެއްލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިޘާގައި އަނދާހުލިވި ގޭގެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެހީދީފި

010 hours 28 mins ago

ގދ. ނަޑެއްލާގައި ހިނގި އަލިފާނުގެ ހާދިޘާގައި އަނދާހުލިވި ގޭގެ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފައިސާގެ އެހީދީފިއެވެ.

އެގޮތުން ބައި ލައްކަ ރުފިޔާ (50،000ރ.) ދީފައިވާކަމަށް…

އިންޑިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްޔުނިވަރސިޓީން ރައީސް ޔާމީންއަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓްކަން އަރުވަނީ..

011 hours 4 mins ago

އިންޑިޔާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއްޔުނިވަރސިޓީން ރައީސް ޔާމީންއަށް އޮނަރަރީ ޑޮކްޓަރޭޓްކަން އަރުވަން ނިންމައިފިކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިއްޖެއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ރަސްމީކޮށް…

ޔާމިން ރަޝީދުގެ ޤަތުލާއި ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ ޤާއިމުވެ ތިއްބަވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފި

011 hours 24 mins ago

ޔާމިން ރަޝީދުގެ ޤަތުލާއި ގުޅިގެން ސްރީލަންކާގެ ކޮޅުނބުގައި ޤާއިމުވެ ތިއްބަވާ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފަރާތްތަކާއެކު މަޢުލޫމާތު ޙިއްސާކޮށްފިކަމަށް ޔާމީންގެ ޢާއިލާއިން…

އިންޖީނުގެ ހޫނުން އުފެދޭ ފެން، ފުޅީގައި ބަންދު ކޮށްގެން ވިއްކަން ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމައިފި

011 hours 43 mins ago

އިންޖީނުގެ ހޫނުން އުފެދޭ ފެން، ފުޅި ފުޅީގައި ބަންދު ކޮށްގެން ވިއްކަން ސްޓެލްކޯ އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތުން މާލޭގައި ހުންނަ ސްޓެލްކޯގެ އިންޖީނުތަކުގެ ހޫނުން…

މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވާ ބާރު ސްޕީޑްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ޑިމާންޑްތައް އަންނަނީ މަތިވަމުން: އެމްޕީ ޝާހިދު

011 hours 48 mins ago

މި ސަރުކާރުން ތަރައްޤީ ގެނެސްދެއްވާ ބާރު ސްޕީޑްގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންގެ ޑިމާންޑްތައް އަންނަނީ މަތިވަމުންކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުޅުދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު…

 1 2 3 >  Last ›