ޚަބަރު

ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން ވިލާއަށް އަންގަނީ ރަމަލުޖަހައިގެން: ޑރ. ޙުސައިން

010 hours 54 mins ago

ދައުލަތަށް ފައިސާ ދައްކަން ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑީންގ ކޮމްޕެނީއަށް އަންގަމުން ގެންދަނީ ޢާންމުކޮށް ހިސާބުހަދާ ނަވަތައިން ހިސާބު ހަދައިގެން ނޫން ކަމަށާއި ރަމަލު…

މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކަމާއެކު މަސައްކަތްކުރަން ފެށީމާ ޤައުމުގެ ހުރިހާ މައްސަލަތަކެއް ހައްލުވާނެ: ޤާސިމް

011 hours 14 mins ago

ޤާނޫނު އަސާސީގައި ބަޔާންވެގެންވާ ފަދައިން ދައުލަތުގެ 3 ބާރުވަކިވެ މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިނިވަންކަމާއިއެކު މަސައްކަތްކުރަން ފެށުމުން ޤައުމުގައި މިހާރު ހުރި…

އިންސާފުގެ ކުނޑިފަށެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ކުށެއް ނޯންނާނެ- ދައްކަންޖެހޭ އެންމެ ލާރިއެއް ވެސް ނޯންނާނެ: ޤާސިމް

011 hours 42 mins ago

ވިލާ ޝިޕިންގ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އާއިމެދު ބަލަމުން ގެންދާ މައްސަލަތައް ބެލުމުގައި އިންސާފުގެ ކުނޑިފަށެއް ލިބުނު ނަމަވެސް ވިލާ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގ ކޮމްޕެނީގެ…

މަޖިލީހުގެ ރައީސް ވަކިކުރަން ޖޭޕީން 3 ލައިން ވިޕް ނެރޭނެ

016 hours 6 mins ago

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ޢަބްދުﷲ މަޞީޙް މަޤާމުން ވަކިކުރުމަށް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ނަގަން ހަމަޖެހިފައިވާ ވޯޓުގައި މަޞީޙް ވަކިކުރުމަށް ޖޭޕީން 3 ލައިން ވިޕެއް…

އިންފްލުއެންޒާ ޖެހުނު 13 މީހަކަށް ފަރުވާ ލިބި، ދޫކޮށްލައިފި

016 hours 45 mins ago

އިންފްލުއެންޒާއަށް ޕޮޒިޓިވްވި 13 މީހަކު ފަރުވާ ލިބި، ފާއިތުވީ 24 ގަޑީރުތެރޭގައި ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އޭއޭއީއޭ ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ އެންޑް އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މީޓިންގ ގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެ

016 hours 45 mins ago

އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އޭޝިއަން އިލެކްޝަން އޮތީރިޓީ (އޭއޭއީއޭ) ޖެނެރަލް އެސެމްބްލީ އެންޑް އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑު މީޓިންގ ގައި ރާއްޖޭގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އޭއެފްސީ ކަޕް، ރާއްޖެ ފަލަސްތީނު މެޗުގެ ސިޑިބަރީގެ ޓިކެޓް މާދަމާ ވިއްކަން ފަށަނީ

017 hours 13 mins ago

އޭއެފްސީ ކަޕް، ރާއްޖެ ފަލަސްތީނު މެޗުގެ ސިޑިބަރީގެ ޓިކެޓް މާދަމާ ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެފްއޭއެމް އިންނާއި ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން…

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

018 hours 18 mins ago

ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބުނީ ބްރޯޑްކާސްޓަރުންގެ 2016 ވަނަ އަހަރުގެ…

އިތުރު 7 މީހަކު އެޗް1އެން1 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ

018 hours 22 mins ago

ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފެތުރެމުންދާ އެޗް1އެން1 ރޯގާއަށް ޓެސްޓުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން އިތުރު ހަތް މީހަކު އެރޯގާއަށް ޕޮޒިޓިވްވެ އެޗް1އެން1 ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު މިހާރު…

ހުޅުލޭގެ ޢިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެ

018 hours 23 mins ago

ހުޅުލޭގެ ޢިމާރާތެއްގައި އަލިފާން ރޯވެއްޖެއެވެ.

މިއަދު މެންދުރު 13:50 އެހާކަންހާ އިރު، ހިނގި މި ހާދިޘާގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި…

ތ. އަތޮޅު އެލާގެ މައްސަލަ ވިލާ ކުންފުނިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިލްތިމާސްއަށް ހުށަހަޅައިފި

018 hours 24 mins ago

ތ. އަތޮޅު އެލާގެ މައްސަލަ ވިލާ ކުންފުނިން ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިލްތިމާސްއަށް ހުށަހަޅައިފިއެވެ.

ވިލާ ޝިޕިންގ ޓްރޭޑިންގ އިން މި މައްސަލަ އިލްތިމާސްއަށް މި ހުށަހެޅީ…

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ފުރަތަމަ އިސްލާހަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

018 hours 24 mins ago

ރީބްރޯޑްކާސްޓް ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދުގެ ފުރަތަމަ އިސްލާހުގެ ފުރަތަމަ ދެލިކޮޕީއަށް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަނުން ބުނީ…

އުރީދޫގެ ހެޑް ކްއާޓަރއެއް ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމަށް އެޗްޑީސީ އާއެކު ސޮއިކޮށްފި

019 hours 11 mins ago

އުރީދުގެ ހެޑް ކުއާޓަރއެއް ހުޅުމާލޭގައި އެޅުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި އުރީދޫ މޯލްޑިވްސް އާއި ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ރޯގާ ޢާންމު ޙާލަތަކަށް ހިނގައްޖެ!

019 hours 46 mins ago

މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ހުމާއި އަރިދަފުސް ރޯގާގެ ކަންކަން ޢާންމު ހާލަތަކަށް ހިނގައްޖެއެވެ. ސަރުކާރުން އެކަން ޔަޤީންކޮށްދީފައި ނުވި ނަމަވެސް ދައުލަތުން މިހާރު ގެންނެވި…

އޭޝިއާ ޕެސިފިކް މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމް އޮން ދަ މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ޓްރާންސްފޯމޭޝަންސް ޕްރޮގްރާމްގައި މިނިސްޓަރ ޒެނީޝާ ބައިވެރިވަޑައިގެންފި

019 hours 48 mins ago

މިމަހު 22 އިން 23 އަށް މެލޭޝިޔާގެ ވެރިރަށް ކުއަލަރ ލަމްފޫރުގައި ހިނގަމުންދާ އޭޝިއާ ޕެސިފިކް މިނިސްޓީރިއަލް ފޯރަމް އޮން ދަ މެނޭޖްމަންޓް އޮފް ސޯޝަލް ޓްރާންސްފޯމޭޝަންސް…

 1 2 3 >  Last ›