ދީން

އިސްލާމް ދީންނު އެނގޭކަމަށް ބުނެ ރެކެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް

04 days 20 hours ago

ދުނިޔޭގައި އެމީހަކު ހިތަށްއެރިހައި ގޮތަކަށް އުޅުމަށްފަހު އިސްލާމް ދީން ނުއެނގޭކަަމށް ބުނެ ރެކެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް…

އަނބިމީހާގެ އަބުރާ ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކޮށްދިން ފިރިއަކަށް ދިރިހުއްޓާ ސުވަރުގެ ދެވުނު!

05 days 22 hours ago

މާތް ބޭކަލަކަށް ހުވަފެން ފުޅެއް ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އެހުވަފެންފުޅުގައި ފެނިވަޑައިގަތީ ﷲގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) އޭނާ އާއި މުޚާޠަބްކުރައްވަވާ ތަނެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނު…

ފާފަކުރުމަކީ ހިތުދަސްކުރަން ހުރަސްއެޅޭކަމެއް: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް

06 days 15 hours ago

ފާފަތަކަށް އަރައިގަނެ ފާފަކުރުމަކީ ހިތުދަސްކުރަން ހުރަސްއެޅޭކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަސްފަހު…

ސުންނަތަށް ތަބާ ނުވާން ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނޯންނާނެ: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް

06 days 15 hours ago

ކައުއިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ)ގެ ސުންނަތަށް ތަބައަ ނުވުމަށްޓަކައި ދެއްކޭނެ އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނުއޮންނާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ދީނީ މައުލޫމާތު ހޯދަންޖެހޭނީ ދީނުގެ ޙުކުމްތައް ރަނގަޅަށް އެނގޭ، ދީނަށް އަމަލްކުރާ އިލްވެރިންގެ އަރިއަހުން: ޚުޠުބާ

06 days 19 hours ago

ދީނީ ކަންކަމާއި ގުޅިގެން މައުލޫމާތު އޮޅުން ފިލުަވަން ޖެހޭނީ ދިނީ އިލްމް ފުރިހަމައަށް ޙާޞިލުކުރައްވައިގެން ތިއްބެވި އަދި އިސްލާމް ދީނަށް ފުރިހަމައަށޗ އަމަލުކުރައްވަވާ…

ޣައިރު ޙާޒިރުގަ އަޚުންނަށް ދުޢާ ކުރީމަ މަލާއިކަތުން ތިބާއަށް ދުޢާކުރައްވާކަން އެނގޭތަ؟

01 week 2 days ago

ކައުއިތުރު ރަސޫލާ ޙަދީޘްފުޅު ކުރެއްވެވިއެވެ. "ތިބާ، ތިބާގެ މުސްލިމް އަޚާއަށް، އޭނާގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި ދުޢާ ކުރާނަމަ މަލާއިކަތްބޭކަލުން ތިބާއަށް ހަމަ އެފަދައިން…

ﷲ އަށް ޛިކުރުކުރަން ލަދުގަންނަން ޖެހޭ ހާލަތެއް ނާންނާނެ!

01 week 4 days ago

ފެރީ ދަތުރުތަކުގަ އާއި އެނޫންވެސް ބައެއް ތަންތަނުގައި ﷲ އަށް ޛިކުރކުރުމާއި ޤްރްއާން ކިޔެވުން ފަދަ ކަންކަން ކުރަން ބައެއް މީހުން ލަދުގަނެއެވެ. ޖެހިގެން ތިބޭ މީހުންނަށް…

ރިބާ އައިސް އަޅުގަނޑުމެން ވަށާލައިފި- ނަމަނަމަ ކައިރި ނުވޭ!

01 week 4 days ago

ރިބާ އައިސް އަޅުގަނޑުމެން ވަށާލައިފި ކަމަށާއި އެކަމަށް ބިރުވެތިވެ ރިބާ އާއި އެއްވެސް ވަރަކަށް ކައިރި ނުވުމަށް އައިްޝައިޚް ޢަލީ ޒައިދް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.

އިޚްލާޞް ސޫރަތް ކިޔެވުމުން 35،000 ސަވާބު ލިބިދާނެކަން އެނގޭތަ؟ 100 ފަހަރުން 3.5 މިލިއަން ސަވާބު!

01 week 5 days ago

ސޫރަތުލްއިޚްލާޞް ނުވަތަ "ޤްލްހުވަﷲއަޙަދު" ސޫރަތް ކިޔެވުމުން 35.000 ސަވާބު ހޯދިދާނެކަން އެނގިވަޑައިގަންނަވާތޯއެވެ.

ބިސްމި އާއިއެކު މިސޫރަތުގައި ހިމެނެނީ އެންމެ…

އިސްލާމީ ޙަޟާރަތަށް އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ސަބަބުން: ޑރ. ޝަހީމް

02 weeks 4 days ago

އިސްލާމީ ޙަޟާރަތަށް އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބުނީ އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިސްލާމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ ޗާންސެލަރ ޑރ. މުޙައްމަދު ޝަހީމް ޢަލީ…

ﷲގެ ލަޢުނަތުން ސަލާމަތްވޭ- ޖިންސާ ނުގުޅޭ ހެދުން ލުން ހުއްޓާލާ!: ޝައިޚް މަންޞުރު

02 weeks 6 days ago

އަންހެނުން ފިރިހެނުންގެ ހެދުން ލުމާއި ފިރިހެނުން އަންހެނުންގެ ހެދުންލުމަކީ މާތްﷲ ލައުނަތް ލެއްވެވި ކަމެއް ކަމަށްވާއިރު އެފަދަ ނުބައިކަން ބޮޑު އަމަލުތައް ނުކުރުމަށް…

ރާއްޖެއަށް ކޯފާ ބާވައި ނުލައްވަވަނީ މުންކަރާތްތައް ނެތިގެނެއް ނޫން- ގިނަ ބައަކު އަދިވެސް ދުޢާކުރާތީ: ޝައިޚް ނިމާލް

02 weeks 6 days ago

ރާއްޖޭގައި މިހާރުވެސް މުންކަރާތްތައް މިވަނީ ޢާންމުވެފައި ކަމަށާއި އެހެންކަމާއިއެކުވެސް ރާއްޖެއަށް މާތްﷲ ކޯފާ ބާއްވަވައި ނުލައްވަވަނީ އަދިވެސް ގިނަ ބައަކު މުންކަރާތްތަކާއި…

ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަން އިތުރަށް ބަލަންޖެހޭ ކަމަށް ބުނަނީ ޢަޤީދާ ތަޣައްޔަރުވެފައިވާ މީހުން: ޝައިޚް ޢަލީ ޒާހިރު

03 weeks 5 days ago

އިސްލާމް ދީނުގައި ކަނޑައެޅި ބަޔާންވެގެންވާ ކަންކަމުގައި ިވެސް އެކަން އިތުރަށް ބަލައި ދިރާސާކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ބައެއް މީހުން ބުނާ ކަމަށާއި އެފަދަ މީހުންނަކީ އަޤީދާ…

ނަމާދަކީ ﷲ ދެއްވި ހަދިޔާއެއް- ޤަބޫލުނުކުރަނީ ﷲއަށްވުރެ މަތިވެރިވީމަތޯ؟: ޝައިޚް ޖައުފަރު

03 weeks 6 days ago

ނަމާދަކީ މީސްތަކުންނަށް މާތްﷲ ދެއްވަވާފައިވާ މަތިވެރ ހަދިޔާއެއް ކަމަށާއި މާތްﷲ ދެއްވެވި ހަދިޔާ ޤަބޫލު ނުކުރަނީ މާތްﷲއަށްވުރެ މަތިވީމަތޯ އައްޝައިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒް…

ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަކީ ރަނގަޅު ވިޔަފާރިއެއް- މިދާ ގޮތުން ރާއްޖެއިން އިސްލާމީ ވަންތަކަން ފޮހެވިދާނެ: ޝައިޚް މަންޞޫރު

01 month ago

ރާއްޖޭގައި ފުޅައުވަމުން އަންނަ ގެސްޓްހައުސް ވިޔަފާރިއަކީ ވަރަށް ފައިދާހުރި އަދި ދެދުނިޔެއިން މަންފާ ހޯދިދާނެ ވިޔަފާރިއެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރާއްޖޭގައި އެކަން…

 1 2 3 >  Last ›