ދީން

ﷲ އަށް ބިރުން ހަށި ނުވިއްކަން ހަށިވިއްކާގެއަކުން ފިލި އަންހެންކުއްޖަކު ބިލިއަނެއްގެ އަންބަކަށް!

06 hours 6 mins ago

އާދައާއި ޚިލާފަށް ރީތި ނަސްރީނާ އަކީ އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނަށް ނިޞްބަތްވާ އަންހެން ކުއްޖެކެވެ. ގުންޑާއިންގެ ބައަކު އޭނާ ވަގަށް ނެގީ އޭނާގެ އަވަށުގައި އޭނާ ދިރިއުޅޭ…

ރިޝްވަތުދޭ މީހާ އާ އެކަމުގަ ބައިވެރިވާ އެންމެންނާ ރިޝްވަތު އުފުލާ މީހާއަށް މާތްﷲ ލައުނަތް ލެއްވެވި" ޚުޠުބާ

01 day 9 hours ago

ރިޝްވަތުދޭ މީހާ އާއި އެކަމުގައި ބައިވެރިވާ އެންމެންނާއި ރިޝްވަތު އުފުލާ މީހާއަކީވެސް އެބައަކަށް މާތްﷲ ލައުނަތް ލެއްވެވި މީހުން ކަމަށް އިމާމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހުކުރަށް ކުރިން ގޮސް ޤްރްއާން މުރާޖަޢާކޮށްލުމުން އެއްފަހަރާ ދެ ދަރުމަ!

02 days 2 hours ago

ހުކުރަށް ދިއުމުގެ ސަވާބު ލިބުން އިތުރުވަނީ ކުރިއާލައި ހުކުރަށް ދިއަ މިންވަރަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން ހުކުރަށް ކުރިން ގޮސް ކީރިތި ޤްރްއާން މުރާޖަޢާކޮށްލުން ކީއްތޯއެވެ!…

ކައިވެނީގެ މުއާމަލާތެއް ކުރިން ކުރެވިފައިވާނަމަ އެވާހަކަ ބުނަން ޖެހޭނެތަ؟

02 weeks ago

ކައިވެނީގެ މުއާމަލާތެއް ކުރިން ކުރެވިފައިވާނަމަ އެކަމުގެ ވާހަކަ ދެވަނަ ކައިވެނީގެ ކުރިން ދެވަނަ ކައިވެނި ކުރެވޭ މީހާ އާއި ދައްކަންޖެހޭނެކަމާއިމެދު ގިނަ ބައަކު…

ޚުޠުބާ ފެށުމުން ދެވެނީ ހުކުރަކަށް ނޫން- ﷲގެ "ހުކުރު ހަދިޔާ" އެމީހުންނަކަށް ނުލިބޭނެ!

02 weeks 2 days ago

ހުކުރަށް ދާ މީހުންގެ ހާޒިރީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް މާތްﷲ ބަލަހައްޓަވައެވެ. މަލާއިކަތް ބޭކަލުން މެދުވެރިކުރައްވައެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ހެނދުނުންސުރެ ފެށިގެން އިމާމް މީހާ…

އަބޫ ބަކުރުގެފާނުގެ ޙަޔާތްޕުޅުން ނެގިދާނެ މުހިންމު ތިން ފިލާވަޅެއް

02 weeks 2 days ago

މާތް ނަބިއްޔާ މުޙައްމަދު صلىاللهعليهوسلمގެ އެންމެ އަޒީޒު އެއް ބޭފުޅަކީ އަބޫ ބަކުރު (ރަޟިއަﷲ ޢަންހު) އެވެ.

ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދުصلىاللهعليهوسلمއިސްލާމްދީނަށް…

ސަލާންކުރުން ގިނަކުރުމަކީ މުޖުތަމައުތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހައްލު: ޝައިޚް މުފްތީ މެންކް

03 weeks 3 days ago

އެކަކު އަނެކަކާއި ބައްދަލުވުމުން ސަލާމްކުރުން ގިނަކުރުމަކީ މުޖުތަމައުގައި ހުންނަ މައްސަލަތަކަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހައްލުކަމަށް މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ ފަޟީލަތުއްޝައިޚް…

އަނިޔާވެރި ޚިޔާނާތްތެރި ވެރިންނަށް ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް ނުލިބޭނެ: ޝައިޚް އިބްރާހީމް ޒަކަރިޔާ

03 weeks 3 days ago

މީސްތަކުންގެ ވެރިކަން ލިބުމުން ރައްޔިތުންނަށް އަނިޔާވެރިވާ އަދި ޚިޔާނާތްތެރިވާ ވެރިންނަށް، ރައްޔިތުންގެ ހައްޤުތައް އަދާކުރަންދެން ސުވަރުގޭގެ ވަސްވެސް ނުލިބޭނެ…

އަންހެނުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަކީ މައްސަލައެއް ނޫން: ޢަބްދުﷲ އަލްމަނާއީ

03 weeks 6 days ago

ހުއްދަ ދީފިނަމަ އަންހެނުން ކައިވެނިކޮށްދިނުމަކީ ދީނީ ގޮތުން އެއްވެސް މައްސަލައެއް ނޫން ކަމަށް ސައުދިއަރަބިޔާގެ މަޝްހޫރު ދީނީ އިލްމުވެރިންގެތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ…

ﷲގެ ހަދިޔާ ޤަބޫލު ނުކުރަނީ ﷲ އަށްވުރެ މުއްސަނދިވީމަތަ؟ ޝައިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒް

01 month ago

މާތްﷲ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ދެއްވަވާފައިވާ އެންމެ އަގުބޮޑު ހަދިޔާ ޤަބޫލުނުކުރަނީ މާތްﷲ އަށްވުރެ އަޅުގަނޑުމެން މުއްސަނދިވުމުންތޯ އައްޝައިޚް ޖައުފަރު ފާއިޒު ސުވާލު…

ސުވަރުގެ ބޭނުންތަ؟ އަނބިދަރިންނާ މުދާ ގެއްލުމުން ކެތްތެރިވުމަކީ ޓިކެޓް ލިބޭ ކަމެއް: ޝައިޚް ޢަޒްމަތް

01 month ago

ބަލިމަޑުކަން ކުރިމަތިވުމުންނާއި އަނބިދަރިންނާއި މުދާ ގެއްލުން ފަދަ ނިކަމެތިކަން ލިބޭ ހާލަތްތަކުގައި ކެތްތެރިވުމަކީ ސުވަރުގެ ވަނުމަށް މަގުފަހިވެގެންދާ ކަމެއް…

އިސްލާމް ދީންނު އެނގޭކަމަށް ބުނެ ރެކެވޭނެ ގޮތެއް ނެތް- ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް

01 month, 1 week ago

ދުނިޔޭގައި އެމީހަކު ހިތަށްއެރިހައި ގޮތަކަށް އުޅުމަށްފަހު އިސްލާމް ދީން ނުއެނގޭކަަމށް ބުނެ ރެކެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް…

އަނބިމީހާގެ އަބުރާ ކަރާމާތް ރައްކާތެރިކޮށްދިން ފިރިއަކަށް ދިރިހުއްޓާ ސުވަރުގެ ދެވުނު!

01 month, 1 week ago

މާތް ބޭކަލަކަށް ހުވަފެން ފުޅެއް ފެނިވަޑައިގަތެވެ. އެހުވަފެންފުޅުގައި ފެނިވަޑައިގަތީ ﷲގެ ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ) އޭނާ އާއި މުޚާޠަބްކުރައްވަވާ ތަނެވެ. އިތުރު އެކަލޭގެފާނު…

ފާފަކުރުމަކީ ހިތުދަސްކުރަން ހުރަސްއެޅޭކަމެއް: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް

01 month, 1 week ago

ފާފަތަކަށް އަރައިގަނެ ފާފަކުރުމަކީ ހިތުދަސްކުރަން ހުރަސްއެޅޭކަމެއް ކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއަދުގެ ޢަޞްރު ނަމާދަސްފަހު…

ސުންނަތަށް ތަބާ ނުވާން ދެއްކޭނެ ބަހަނާއެއް ނޯންނާނެ: ޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް

01 month, 1 week ago

ކައުއިތުރު ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢވ)ގެ ސުންނަތަށް ތަބައަ ނުވުމަށްޓަކައި ދެއްކޭނެ އެއްވެސް ބަހަނާއެއް ނުއޮންނާނެ ކަމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ނަޝީދު އާދަމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

 1 2 3 >  Last ›