ރިޕޯޓް

ކުޑައިރު މައިންބަފައިން އޭނާ ވިއްކާލީ، އުމުރުން 37 އަހަރުގައި 38 ދަރިން އެބަތިބި

010 hours, 1 min ago

ދުނިޔޭގައި ތަފާތު އެކިއެކި ކަންތައްތައް ވަމުން އަންނަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. މިފަހަރު މިއޮތީވެސް އެކަހަލަ ކަމެކެވެ.

ޔޫގަންޑާގެ މުކޮނޯ ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ކަބިމްބިރީ…

އިސްލާމްދީނުގައި ހަތަރު އަނބިން ހުއްދަވަނީ ވަކި އުސޫލެއްގެ މަތިން

012 hours 24 mins ago

އިސްލާމްދީނުގައި ހަތަރު އަނބިން ހުއްދަކަމަށް އޮތުމުން، ވަރަށް ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ އެހުއްދަވާ ސަބަބާއި ހާލަތްތަށް އޮޅިފައެވެ.

މުސްލިމް ނޫން ބައެއް ފަރާތްތަކަށް…

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުން އިސް ނުނަގައިފިނަމަ ރާއްޖެ ބަދަލުވާނީ ބިރުވެރި ހޮހޮޅައަކަށް!

41 day 9 hours ago

ރާއްޖޭގެ ހާލަތު ބަދަލުވަމުން އައިސް މިއަދު މިވަނީ ބިރުވެރި، އެއްވެސް އަމާންކަމެއް ނެތް ޤައުމަކަށް ވެފައެވެ. މިއީ އެންމެންވެސް ޤަބޫލުކުރާ ކަމެކެވެ. ދެކޮޅު ހެދެން…

ހަނގާ ކުރުމާއި ކުރިމަތިލީން، އެހީއެއް ނުލިބުނު..

02 days 10 hours ago

ހަނގާ ކުރުމޭ ބުނުމުން ގިނަ މީހުންނަށް އެބަހުގެ މާނަވެސް ނޭނގެއެެވެ. ހަނގާ ކުރުން، ނުވަތަ އާއްމުކޮށް ކިޔާ ގޮތުންނަމަ، "ބުލީ" ކުރުމަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅު ތަކުގައި…

އަލީގެފާނުގެ ކަނޑިކޮޅާއި ބެހޭ ފަސް ކަމެއް...

03 days 9 hours ago

އަލީ ރަޟިއަﷲ އަންހު ގެ ކަނޑިކޮޅު "ޒުލްފިޤަރް" އަކީ ޚަންދަގު ހަނގުރާމައިގާ އެކަލޭގެފާނުގެ އަތްޕުޅަށް އެރުވުނު ކަނޑިކޮޅެކެވެ.

އިސްލާމީ ތާރީޚުގެ އެންމެ ޒަމާންވީ…

މަޣްރިބް ނަމާދާ އިޝާ ނަމާދަށް ދަރިން ސްޓޭޑިއަމަަށް- ތަރުބިއްޔަތު ބަރާބަރު!

03 days 12 hours ago


މިހާރަކަށް އައިސް ރޭގަނޑު 8 ޖަހާއިރު ސްޓޭޑިއަމް ކައިން އަމީނީ މަގުން ދުއްވުމަކީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫނެވެ. ދަނޑުގައި "ދެ ނަމާދުކޮށް ނިންމާ ކުޑަކުދިން" ބަލައި އައިސް…

ވަކިވިޔަސް، ދަރިންނަކީ މައިންބަފައިންގެ ޒިންމާއެއް

05 days 8 hours ago

އާއްމުކޮށް ވާގޮތަކީ، ދަރިން ލިބުމަށްފަހު ވަރިވުމުން، ދަރިންގެ މައްޗަށް ޒިންމާތަކެއް އޮންނަކަން ގިނަ މީހުން ހަނދާންނެތެނީ އެވެ.

ދަރިންނާއި މެދު އަޅާލާ، ދަރިންނަށް…

ރާއްޖެ- މިއަރާ އެންމެ ރައްޓެހި ޤައުމު!

05 days 12 hours ago

ދިވެހިރައްޖެއަކީ މިއަރާއި އެންމެ ރައްޓެހި ޤައުމެވެ. މިއަރު އޮޅުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ޤައުމެކެވެ. ބޭނުން އިރަކު ގޮސް މިއަރަށް ކާންދޭ ޤައުމެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ…

ޕެންޝަން ފަންޑަށް ފައިސާ ޖަމާކުރީމަ އޮޓޮމެޓިކުން ދަނީ ރިބާ ސެކްޝަނަށް! އިސްލާން ކުރަންޖެހެނީ ގަދަކަމުން! ބިރުވެތިވޭ!

05 days 16 hours ago

މުސްކުޅިވާ ދުވަހު ބޭނުންކުރަން ދިނުމުގެ ނަމުގައި ޕެންޝަނަށް ޖަމާކުރެވޭ ފައިސާ ޖަމާކުރެވިފައި ހުރީ އެ ފައިސާއަށް ރިބާ އެއްވަމުންދާ ގޮތަށްކަން އެނގެނީ ކިތައް މީހުންނަށްބާވައެވެ!…

ތިމާވެށި ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރާއްޖެއިން ދޭ އަހަންމިއްޔަތުކަން

01 week 3 days ago

ރާއްޖެއަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން ތިމާވެށްޓަށް ދިމާވާ ގެއްލުމާ ގުޅިގެން ފަތުރުވެރިކަމާ މަސްވެރިކަމުގެ ސިނާޢަތަށް…

އަބަދުމެ ގޮވެނީ މަންމައަށް، އަބަދުމެ ރޮވެނީ ދެން މަންމަ ނުފެންނާނެތީ

02 weeks ago

އުފަލާއި އަރާމުގައި އުޅެވެން ފެށުމުން، ތިމާ އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭންވާކަންކަން ގިނަ ބަޔަކު ހަނދާން ނެތެއެވެ. އަދި އެންމެ ބޮޑު މުހިންމުކަމެއް ދޭން ޖެހޭ މީހުންނާއި…

ޑޮލަރުގެ ވައްކަންތަކާ މޮރިޝަސް ބޭންކު މިހައި ތިމާގެއީ ކިއްވެ؟ އެމްއެމްއޭގެ ބަހެއް ބޭނުން!

02 weeks ago

ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޑޮލަރުގެ ވަގު ވިޔަފާރިތަކާއި މޮރިޝަސް ބޭންކް އާއި ވަރަށް ތިމާގެ ކަމަށާއި އެކަމަށް އެމްއެމްއޭގެ ބަހެއް ބޭނުންވާ ކަމަށް ގިނަ ބައަކު ބުނެއެވެ.…

ބައިވެރިޔާ ބޭވަފާތެރިވެއްޖެނަމަ އެކަމާއި "ކޫލް"ކޮށް ކުރިމަތިލާ! މާބޮލަށް ފަސޭހަވާނެ!

03 weeks ago

އެކަކު އަނެކަކަަށް ބޭވަފާތެރި ވުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެ އުފެދިގެން އައިސްފައިވާ ނޭދެވޭ އާދައެކެވެ.

ވަރަށް ލޯބިން އެކު އެކީގައި އުޅެމުން އައި ދެމީހުންވެސް، ބައިވެރިޔާއާއި…

މާޔޫސްވުމުގެ ބަލިން ސަލާމަތް ކުރާނަން! އެކަމަކު ކިހިނެއް؟

03 weeks ago

މާޔޫސްވުމުގެ ބަލި ނުވަތަ އާއްމުކޮށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައިނަމަ "ޑިޕްރެޝަން" އަކީ ވަރަށް ގިނަ މީހުން ތަޙައްމަލު ކުރަމުން އަންނަ، އެކަމަށް އެދެވިގެންވާ ހައްލެއް އަދި…

ސޯޝަލް މީޑިއާގަ ޤައުމު އިސްކޮށްފިނަމަ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބޭނެ!

03 weeks ago

ރާއްޖޭގެ އާބާދީގެެ ނިޞްބަތުން ދިވެހިން ހިމެނޭނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވުމުގައި އެންމެ ކުރީސަފުގައި ތިބި ބައެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެހެންކަމަށްވާއިރު ސޯޝަލް…

 1 2 3 >  Last ›