ރިޕޯޓް

ދަރިން ފޫހިފިލުވާ ދެވޭނީ ހަމައެކަނި ފޯނާއި އެއްޗެހި ދީގެންތަ؟

01 day 16 hours ago

ގޭގައި ގިނައިރު ތިބުމުން، ބޮޑެތި މީހުންނެކޭ އެއްފަދައިން ކުޑަކުދިންވެސް ފޫހިވާނެއެވެ.

ކުޑަ ކުދިން ފޫހިވުމުން އާއްމުގޮތެއްގައި އެކުދިން ފޫހި ފިލުވާދޭން…

މައްސަރު ކަންތައް ޖެހުމުން ފިރިމީހާއަށް އަރުވާލާވަރު

01 day 23 hours ago

މިއީ އިންޑިއާ ފިރިހެނެއް، އޭނާގެ ތިން އަހަރުވީ ކައިވެނީގައި ދިމާވާ އެންމެ 'ބޮޑު' މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން ރިސާރޗް ސައިންޓިސްޓަކާއި ކޮށްފައިވާ ސުވާލެކެވެ.…

ޞައްދާމް ޙުސައިން ކިޔާތީ 40 ތަނަށް ސިޓީލުމުން ވަޒިފާ ނުލިބިފަ ހުރި އިންޖިނޭރު

02 days, 1 hour ago

ޓެމިލްނާޑޫއަށް ނިސްބަތްވާ މީހަކަށް ޞައްދާމް ހުސަިއންގެ ނަން ދިނީ އޭނާގެ ކާފައެވެ. މިއަދު އޭނާއަކީ ނޫރުލް އިސްލާމް ޔުނިވަރސިޓީން ތައުލިމް ހާޞިލުކޮށްގެން ހުރި މެރިން…

ދަންވަރު ހޭލެވިއްޖިއްޔާ ދެން ނުނިދޭތަ؟ މިއޮތީ ތިކަމަށް ހައްލެއް!

02 days 22 hours ago

ގިނަ މީހުންނަކީ ދަންވަރު ގަޑީގައި ހޭލާއުޅޭ މީހުންނެވެ. ނުވަތަ އަވަހަށް ނިދުންކަމުގައި ވިޔަސް ދަންވަރު ހޭލެވިއްޖިއްޔާ އަލުން ދެން ފަސޭހައިން ނުނިދޭ މީހުންނެވެ.

ހަކުރުބަލީގެ މީހުންނަށް ފައިދާހުރި ހެނދުނުގެ ނާސްތާތަކެއް

02 days 23 hours ago

ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކީ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެކެވެ.

އެއީ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަކީ ދުވަހުގެ ފެށުން ކަމުގައިވެފައި، މުޅި ދުވަހު ދެން ކުރަން ހުންނަ…

މުސްލިމުންގެ ހައްޤުތަށް އަތުލާތީ ކަންބޮޑެއް ނުވޭ- މުސްލިމް ވެރިއަކު ރަނގަޅު ކަމެއް ކުރީމާ ކަންބޮޑުވަނީ ކީއްވެ؟

13 days, 1 hour ago

އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ފަދަ އެތައް ބައަކު އެގެންދަނީ މުސްލިމުންގެ ހައްޤުތަކަށް އަރައިގަނެ މުސްލިމުންގެ ހައްޤުތައް ހިފަހައްޓައި އަދި އަތުލަމުންނެވެ. މިކަންކަމުގެ…

ބަރުގޮނު އެޅުން: ކަންބޮޑުވާންޖެހޭވަރުގެ ޢާންމު އުނދަގުލެއް!؟

04 days 17 hours ago

ޢާންމު އުނދަގޫ ކުރުމަކީ މީހަކަށް ނުވަތަ ބަޔަކަށް އުނދަގޫވާގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރުމެވެ. ބުނާ ބަހެއްގެ ސަބަބުން ނުވަތަ ކުރާ ކަމެއްގެ ސަބަބުން އަނެކާއަށް އުނދަގޫވުން…

މޮބައިލް ފޯނު ޗާޖަށް ޖަހައިގެން އިނދެ، މޮބައިލް ފޯނާއި ކުޅުމަކީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރިކަމެއް!

05 days 17 hours ago

ބަވަނަވެފައިވާ މިދުނިޔޭގައި މޮބައިލް ފޯނަކީ އެއާނުލާ އެންމެ ނޭވާއެއްވެސް ނުލެވޭނެ އެއްޗެކޭ ބުނުމަކީ ދޮގަކަށް ނުވާނެއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންގެ ކާބަފައިން ބުނެފައިވާ…

އަމިއްލައަށް މަރުވާން ވިސްނާ މީހުން ސަލާމަތް ކުރަމާ!

05 days 23 hours ago

ދިރިއުޅުމުގައި ދިމާވާ އެކިއެކި ކަންތައްތައް ތަޙައްމަލު ކުރަން ދަތި ވެގެން، ނުވަތަ އެނޫން ކޮންމެވެސް ސަބަބަކާއި ހެދި، އަމިއްލައަށް މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު މިދަނީ…

ކެޓް ސްޓީފަންސް އާ އަލީ ރަމީޒް އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ ދުވަހަކުވެސް އެއް ނާޅިއަކުން ނުމިނޭނެ!

06 days, 1 hour ago

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ކެޓް ސްޓީފަންސް އާއި އަލީ ރަމީޒް މާތްﷲ ވާގިފުޅާއިއެކު ދުވަހަކުވެސް އެއް ނާޅިއަކުން ނުނިމޭނެއެވެ.

ކެޓް ސްޓީފަންސްއަކީ…

ޢަލީ ރަމީޒް- މުޅި އިސްލާމީ އުންމަތް ފަޚުރުވެރިވާނެ މުސްލިމް ދަރިއެއް!

06 days 14 hours ago

ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ އަދި އިސްލާމް މަތިވެރިކުރެއްވުމަށް މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ޚިދުމަތްތަކެއް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ޢަލީ ރަމީޒް އަކީ ދިވެހިންގެ…

ކުންފުނި ހިންގުމުގެ ބޯޑުތަކަށް ބޭނުންވަނީ އަންހެނުން.

01 week, 1 day ago

ލިޔުނީ: އޭއެމް

ޒަމާނުއްސުރެ އަހަރެމެންގެ ތެރޭގައި ޤަބޫލުކުރެވިފައި އޮންނަނީ އަންހެންވެރިންނަކީ ދަރިންބެލުމާއި ފިރިމީހާގެ ކަންތައްތައް ކޮށްދިނުމާއި ގޭތެރޭގެ…

ދިފާއުވުމަށް ކުރަން އަންގާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރޭ- ރޯގާޖެހި 2 ގަޑިއިރުން ގަދަނުވެއްޖެނަމަ ޞިއްޙީ ނިޒާމް ފެއިލްވީ!

01 week, 1 day ago

މިހާރު ފެތުރެމުން މިދާ ރޯގާއިން ސަލާމަތްވުމަށް ކުރަން އަންގާ ކަންކަން ކުރަނީ މަދު މީހެކެވެ. ގިނަ ބައަކު އެކަމަށް އެއްވެސް ސަމާލުކަމެއް ނުދެއެވެ. ނަމަވެސް ރޯގާ ޖެހިގެން…

ރާއްޖެ އާ ހައްދުފަހަނައަޅައިދިއުމާ ގުޅުވަނީ ކުލީ ގަލަންތަކުން!

01 week 2 days ago

ރާއްޖެ އާއި ޖިހާދާއި ގުޅުވައިގެން ވާހަކަތައް ފަތުރަނީ ކުލީ ހަލަންތަކުންނެވެ. ޑިމޮކްރަސީގެ ނަމުގައި ވާހަކަތައް ފަލަސުރުޚީގައި ލިޔުއްވަނީ ޑިމޮކްރަސީ އާއި ޚިލާފަށް…

ގެސްޓުންނޭ ކިޔާފަ ދަރިން މަގުފުރައްދަން ފުރުޞަތެއް ނުދެވޭނެ!

01 week 3 days ago

ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފަށަން އުޅުނުއިރުވެސް ގިނަ ބައަކު އެންމެ ބޮޑަށް ކަންބޮޑުވީ އެކަމުގެ ސަބަބުން މުޖުތަމައުއަށް ކުރާނެ ނޭދެވޭ އަސަރާއިމެދުގައެވެ.…

 1 2 3 >  Last ›