ކުޅިވަރު

ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ދަރަވަންދޫއިން ދޮންފަނުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދައިފި

010 hours 47 mins ago

މާރެސް އަންގެން ޑިވިޜަން ވޮލީބޯޚަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު މެޗު ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށްފަހު ދަރަވަންދޫއިން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

އެންމެފަގުގެ ޗެމްޕިއަން…

މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން އޭޕްރީލް 7 ގައި ފަށަން ނިންމައިފި

017 hours 39 mins ago

މެދުކަނޑާލާފައިވާ މާލޭ ލީގުގެ ކުޅުން އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ފަށަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ދިވެހި ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ އެފްއޭއެމް އިން ބުނެފިއެވެ.

މާޅޮސް ކުޅުނު ދެވަނަ މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ހިތްހަމަޖެހުމުގެ ނޭވާއެއް ލައިފި

01 day 11 hours ago

ބ. މާޅޮހުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ މާރެސް އަންހެން ޑިވިޜަން ވޮލީ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅުނު މެޗު މާޅޮސް ޓީމުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ކަމަދޫ ޓީމާއިބައްދަލުކުރި…

އޭވީސީ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކިރްގިސްތާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

01 day 11 hours ago

މިއަދު ފެށި އޭޝިއަން ސެންޓްެރަލް ޒޯން ވޮލީބޯލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ކިރްގިސްތާނުން ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ސޯޝަލް ސެންޓަރުގެ އެތެރޭކޯޓުގައި ކުޅުނު ފޯރިގަދަ މިމެޗު…

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފަށަނީ

01 day 18 hours ago

މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އިފް މޯލްޑިވްސް އިން ބުނެފިއެވެ.

މިނިވަންޗެންޕިއަންޝިޕް…

އޭވީސީ ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޓިކެޓް މިއަދު ވިއްކަން ފަށަނީ..

02 days, 1 hour ago

އޭޝިއަން ސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ (އޭވީސީ) ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ޓިކެޓް މިއަދު ވިއްކަން ފަށާނެއެވެ.

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ މި މުބާރާތުގެ…

އޭވީސީ ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ކިރްގިސްތާން ޓީމާއި ނޭޕާލް ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ

02 days 17 hours ago

އޭޝިއަންސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ (އޭވީސީ)ވޮލީބޯލް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ބައިވެރިވާ ކިރްގިސްތާން ޓީމާއި ނޭޕާލް ޓީމު ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެއެވެ.

މި ދެޓީމު…

މާރެސް އެޓޯލް އަންހެން ޑިވިޜަން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ގޮއިދޫ އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

02 days 23 hours ago

ބ. މާޅޮސް ރެކްރިއޭޝަން އެންޑްއެންވަޔަރަންމަންޓް ސޮސައިޓީ (މާރެސް) އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މުޅި އަތޮޅަށްހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާމާރެސް ދެވަނަ އެޓޯލް އަންހެން ޑިވިޜަން…

އޭވީސީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޓިކެޓް މިއަދު ވިއްކަން ފަށަނީ..

03 days ago

އޭޝިއަންސެންޓްރަލް ޒޯން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ (އޭވީސީ) ޓިކެޓް މިއަދު ވިއްކަން ފަށާނެ ކަމަށްވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ ޒުވާނުންގެ…

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފި

03 days 18 hours ago

ކްލަބު މޯލްޑިވްސް ކަޕް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ 8 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކޮށްފިއެވެ.

ކުރިން މިމަހު 30 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި މުބާރާތް ފަސްކުރީ ހަލުވިކަމާއެކު…

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މާދަމާއަށް ލަސްކޮށްފި

03 days 18 hours ago

ބެޑްމިންޓަން އެސޯސިއޭޝަންގެ އަހަރީ ޢާންމު ޖަލްސާ ކޯރަމް ހަމަނުވެގެން މާދަމާއަށް ލަސްކޮށްފިއެވެ.

އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ އެ ޖަލްސާ ބޭއްވުމަށް މިހާރު ނިންމާފައިވަނީ…

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މިއަދުގެ މެޗްތައް ޑިސީޖޭ އާއި ބިޒީ ބޯއީސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

05 days 12 hours ago

އައިލެންޑަރސް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ މިއަދުގެ މެޗތައް ޑިސީޖޭ އާއި ބިޒީ ބޯއީސް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

މ. އަތޮޅު ދިއްގަރުގައި ކުރިޔަށްދާމި މުބާރާތުގައި އެފްސީ ރިއޯ…

ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް މާދަމާ ފަށަނީ

05 days 19 hours ago

ދިވެހި ޤައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް މާދަމާ ފަށާނެކަމަށް އެފްއޭއެމް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެފްއޭއެމް އިން ބުނީ އޭއެފްސީ އޭޝިއަން ކަޕް ކޮލިފައިންގައިފަލަސްތީނާ…

އައިލެންޑަރސް ކަޕް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ޑީސީޖޭ އާއި ދަ ގޭންގް ކާމިޔާބުކޮށްފި

06 days ago

އައިލެންޑަރސް ކަޕް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ފުރަތަމަ ދެ މެޗު ޑީސީޖޭ އާއި ދަ ގޭންގް ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ އިންފުލުއެންޒާ…

އިންޓަރ އޮފީސް، ރެސޯޓް ޓީޓީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން ހޯދައިފި

06 days 17 hours ago

ނުވަ ވަނަ އިންޓަރ އޮފީސް، ރެސޯޓް ޓޭބަލް ޓެނިސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ޑިވިޝަން ފިރިހެން ބައިގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިރާގުން ހޯދައިފިއެވެ.


މި މުބާރާތުގެ ފިރިހެން…

 1 2 3 >  Last ›