ބޭރުގެ ކުޅިވަރުތައް

ޕޮޑޯލްސްކީ ޖަރުމަން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން އެންމެ ފަހުމެޗުގައިވެސް ލަނޑުޖަހާ، ހިނިތުންވުން ގެނުވައިފި

019 hours 52 mins ago

ލޫކަސް ޕޮޑޯލްސްކީ ޖަރުމަން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެދިން އެންމެ ފަހުމެޗުގައިވެސް ލަނޑުޖަހާ، ހިނިތުންވުން ގެނުވައިފިއެވެ.

ލޫކަސް ޕޮޑޯލްސްކީ ޖަރުމަންގެ ޤައުމީ ޓީމަށް…

ޓޮޓީ އަދިވެސް ހުރީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލާގޮތަކަށް ނޫން...

020 hours 51 mins ago

ފުޓްބޯޅައިގެ ގަދަ ބާރެއް ކަމަށްވާ އިޓަލީގެ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ފްރެންޗެސްކޯ ޓޮޓީ ހުރީ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންނުވާފަދަ މޭރުމަކުން ވާހަކަ ދައްކައިފިއެވެ.

މި ވަގުތަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ތިބި ރެފްރީންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހިމާޔަތް ދިނުން: ކޮލީނާ

021 hours 43 mins ago

މި ވަގުތަށް އެންމެ މުހިއްމު ކަމަކީ ތިބި ރެފްރީންނަށް ދޭން ޖެހޭ ހިމާޔަތް ދިނުންކަމަށް ފިފާ ރެފްރީޒް ކޮމެޓީގެ ޗެއަރމަން ޕެރިލުއީޖީ ކޮލީނާ ބުނެފިއެވެ.

ފުޓްބޯޅަ…

ގާނާގެ ރެފްރީ ޖޯސެފްއޮޑާޓޭ ލަމްޕްޓޭ މުޅި އުމުރަށް ސަސްޕެންޑްކޮށްފި

02 days 23 hours ago

ގާނާގެ ރެފްރީ ޖޯސެފްއޮޑާޓޭ ލަމްޕްޓޭ މުޅި ޢުމުރަށް ސަސްޕެންޑް ކުރުމަށް ފީފާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފުޓްބޯޅައިގެ މައި އިދާރާއިން މިގޮތަށް ނިންމީ މިދިޔަނޮވެމްބަރު…

ޔޫރޮޕަރ ލީގުގެ ކުއާޓަރ އިން މެންޔޫ ޖާގަ ހޯދައިފި.

06 days 19 hours ago

ޔޫއެފަރ ޔޫރޮޕަރ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ،ރަޝިއާގެރޮސްޓޯވް ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްދަތުރުކޮށްފިއެވެ.
ރޭ…

ސެވިއްޔާ ހައިރާން ކޮށްލުމަށްފަހު ލެސްޓަރ ކުއާޓަރ އަށް

01 week, 1 day ago

ޔޫއެފަރ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ރޭ ސެވިއްޔާ އަތުން މޮޅުވެ ލެސްޓަރ ސިޓީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރު ކޮށްފިއެވެ.
ރޭގެ…

ޑިބާލާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ގޯލާއެކު ޔުވެންޓަރސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް

01 week 2 days ago

ޔޫއެފަރ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި ރޭ، ޕޯޓޯ ބަލިކުރުމަށްފަހު، މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޔުވެންޓަރސް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ.

އެޓީމު…

މިރޭ ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އެޑްވާންޓޭޖް އޮތީ ލެސްޓަރ ސިޓީއަށް: ކްރެއިގް

01 week 2 days ago

ޔޫއެފަރ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި މިރޭ ސްޕެއިންގެސެވިއްޔާއާދެކޮޅަށްކުޅޭމެޗުގައިއެޑްވާންޓޭޖްއޮތީލެސްޓަރސިޓީއަށް ކަމަށް އެޓީމުގެ ވަގުތީ…

މިރޭ ޔުވެންޓަސް އާއި ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ޕޯޓޮގެ މުހިންމު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ނުކުޅެވޭ.

01 week 2 days ago

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެވަނަ ލެގުގައި މިރޭ އިޓަލީގެޔުވެންޓަސްއާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނައިރު ޕޯޓޯގެ މުހިންމު ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަށް ނުކުޅެވޭތީ އެޓީމުގެ…

މައިކަލް އެސިއެން އިންޑޮނީޝިއާ ލީގަށް

01 week 2 days ago

ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ކުލަބުތަކަކަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ކުޅެފައިވާ ގާނާގެ ތަޖުރިބާކާރު މިޑްފީލްޑަރ މައިކަލް އެސިއަން އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕާސިބް ބަންޑުން އަށް ސޮއިކޮށްފި…

ބާސެލޯނާ ބަލިވެ ރެއާލް ތާވަލުގެ އެއްވަނައަށް.

01 week 3 days ago

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗުތަކުން ވަރުގަދަ ބާސެލޯނާ ބަލިވިއިރު ރެއާލް ކުޅުނު މެޗުން އެޓީމު މޮޅުވެ ލީގުގެ އެއްވަނަ މަގާމަށް އަރައިފިއެވެ.

ރަށުން ބޭރުގައި…

މިރޭގެ މެޗަށް ނިކުންނައިރު ޑިޕޯޓިވޯއަށް އަނިޔާ އާއި ސަސްޕެންޝަނުގެ މައްސަލަ ބޮޑު: މެލް

01 week 4 days ago

ސްޕެނިޝް ލީގުގައި މިރޭ ބާސެލޯނާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އަނިޔާގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެ ޑޮޕޯޓިވޯ ލަކްރޫނިއާގެ މުހިންމު ގިނަ ކުޅުންތެރިންތަކަކަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް…

މިރޭގެ މެޗަށް ރެއާލް އޮތީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފަ: ޒިދާން

01 week 4 days ago

މިރޭ އަމިއްލަ ރަށުގައި ރެއާލް ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ރެއާލް މެޑްރިޑު އޮތީ ފުރިހަމައަށް ތައްޔާރުވެފައިކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކޯޗު ޒައިނުއްދީން ޒިދާން ބުނެފިއެވެ.

ޕެރެގުއޭގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހާޓުއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

01 week 5 days ago

ޕެރެގުއޭގެ ޤައުމީ ޓީމުގެ ކުރީގެ ކޯޗު ހާޓުއެޓޭކެއް ޖެހިގެން މަރުވެއްޖެއެވެ.

މެކްސިކޯގެ ފުޓުބޯޅަ ކްލަބެއް ކަމަށްވާ ޕުއެބްލާގެ އެސިސްޓެންޓް ކޯޗުގެ މަޤާމުވެސް…

ބާސެލޯނާ އާއި ޕީއެސްޖީ މެޗުގެ ރެފްރީ، ޑެނިޒް އައިޓްކިން އަށް ޔޫއެފަރ އިން އަދަބު ދެނީ..

01 week 5 days ago

ޔޫއެފަރ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މިދިޔަ ހަފްތާ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ޕީއެސްޖީ އާއި ބާސެލޯނާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ރެފްރީ، ޖަރުމަނުގެ ޑެނިޒް އައިޓްކިން އަށް އަދަބުދޭން ޔުއޭފަރގެ…

 1 2 3 >  Last ›